Caidreamh Scoile Bhaile/Home School Links

                    Polasaí ar Chaidreamh Scoile Bhaile
Glacaimid i nGaelscoil na Dúglaise leis an bpáirt lárnach atá ag tuismitheoirí in oideachas na bpáistí agus tuigimid an tábhacht atá ag baint le deachumarsáid idir an scoil agus tuismitheoirí na bpáistí de réir an pholasaí seo a leanas:
1. Cuirfear eolas ón mBord Bainistíochta, ón bpríomhoide nó ón bhfoireann teagaisc chuig seoladh an pháiste fé mar atá cláraithe sa leabhar rolla. Is faoin dtuismitheoir a chinntiú go ndéantar uasdatú ar fhoirm sonraí na scoile go bliantiúil. Cuirfear nótaí ginearálta agus nuachtlitreacha abhaile trí ríomhphost. Scríobhfaidh an t-oide ranga nótaí chuig an tuismitheoir sa leabhrán obair bhaile agus a mhalairt go cruinn. Baintear úsaid as textaparent chomh maith. Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí atá scartha a seoladh baile a sholáthar má tá an t-eolas thuas uathu.
2.  Moltar coinne a dhéanamh leis an múinteoir:
(i)  trí nóta a scríobh i leabhrán obair bhaile an pháiste ag lorg coinne

(ii)  trí ghlaoch a chur ar an rúnaí san oifig idir 10. 30 r.n. agus 2.30 i.n.  Is féidir coinne oiriúnach a dhéanamh  a oireann don mhúinteoir agus don tuismitheoir, féitheoireacht a eagrú do rang an oide agus socruithe a dhéanamh le haghaidh cruinniú phríobháidigh.
Muna féidir teacht ar réiteach, buailfidh an príomhoide leis an tuismitheoir / na tuismitheoirí i dteannta an oide ag am oiriúnach.
Má’s mian le tuismitheoir bualadh leis an bpríomhoide, is cóir glaoch a chur ar an oifig. Má bhíonn cás práinneach ann agus gan choinne déanta, caithfidh an tuismitheoir teacht chuig an rúnaí /bpríomhoide i dtús báire.
Ní cheadaítear labhairt leis an bhfoireann teagaisc  gan choinne i rith am scoile mar cuireann sé isteach ar an gclár ama ranga do na páistí eile.
3.  Tionóltar cruinnithe tuismitheoirí / múinteoirí i Mí na Samhna.  Bíonn deis ag tuismitheoirí labhairt faoi chúrsaí ag an gcruinniú seo.  Cuirtear tuairisc scoile amach sa phost do gach leanbh i rith an téarma deiridh scoile.  Eisítear  cóipeanna breise den tuairisc scoile nuair a lorgaítear iad.
4.  Ní féidir, áfach, leis an bhfoireann deighleáil le ceisteanna maidir le cúrsaí pearsanta a bhaineann le caidreamh an pháiste idir ceachtar don bheirt thuismitheoir.
Tugaimid aitheantas i nGaelscoil na Dúglaise do ghairmiúlacht na foirne agus glacaimid le tábhacht na dtuismitheoirí mar phairtnéirí san oideachas. Roinneann  an scoil agus an fhoireann teagaisc eolas ar son leasa an pháiste agus tugtar eolas ar an gcoinníoll nach n-úsáidfear é i gconspóid dhleathach idir thuismitheoirí an pháiste. Mar sin, tá na structúir seo a leanas ann chun é sin a chur i gcrích:
(a)  Tabharfaidh an Bord Bainistíochta tacaíocht do bhunú Chumann na dTuismitheoirí go bliantúil. Beidh na haidhmeanna seo a leanas ag Cumann na dTuismitheoirí:
(i)  tacaíocht a thabhairt don Bhord Bainistíochta maidir le dul chun cinn na scoile agus aidhmeanna an Bhoird a chomhlíonadh i measc na dtuismitheoirí, na bpáistí agus an phobail i gcoitinne   mar seo a leanas
ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a chur ar fáil sa cheantar.
timpeallacht Ghaelach chúlturtha a chur ar fáil do dhaltaí na scoile agus dá dtuismitheoirí.
oideachas intleachtúil, sóisialta agus pearsanta na bpáistí a chur chun cinn.
(ii)  tacaíocht a thabhairt do na tuismitheoirí agus iad ag iarraidh a ról a chomhlíonadh in oideachas na bpáistí.
(iii)  caidreamh a bhunú idir tuismitheoirí na scoile agus Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí.
(b)  Tabharfaidh an Bord Bainistíochta agus an fhoireann teagaisc deis do na tuismitheoirí cabhrú lena bpáistí foghlaim trí mheán na Gaeilge trí ranganna Gaeilge, trí scéimeanna obair bhaile agus trí leabhráin eolais a chur ar fáil.
(c)  Glacann an Bord Bainistíochta agus an fhoireann teagaisc leis an bpáirt ghníomhach a bhíonn ag tuismitheoirí ag tabhairt tacaíochta do ghníomhaíochtaí curaclaim agus eiscuraclaim (mar shampla teicneolaíocht an eolais, tionscnaimh léitheoireachta, cócaireacht agus ceachtanna céardaíochta 7rl.)

Glactha ag an mBord Bainistiochta  i 2017  Athbhreithniú le deanamh i 2020

                                Gaelscoil na Dúglaise

School Policy on Home/School Link

We, in Gaelscoil na Dúglaise, Douglas, acknowledge the primary role that parents play in their children’s education and the importance of good communication between the school and the parents of the child according to the following policy:

1. All formal communications from the Board of Management, principal or teaching staff, shall be addressed to the home address of the child as given in the school register. It is the parent’s responsibility to update a ‘Foirm Sonraí’ which is sent home with every child in the first week of September annually and to return it promptly to the school. General notes and newsletters will be sent home via email. News and Events will be posted on www.gaelscoilnaduglaise.ie. Messages from the class teacher to parent will be conveyed through the homework journal and vice versa.  Parents who are separated should ensure that they provide the school with their current address if they require the above information. Textaparent is also used for unpredictable events and important reminders. This service guarantees that essential messages are received by the child's parents/guardians. If your family choose to designate an alternative number please inform the school office.

2. If you have any queries, problems or concerns re: your child, please contact your child’s teacher and make an appointment to meet. When making the appointment please indicate the nature of your concern e.g. class work, behaviour related, personal. In addition, if there is a change in home circumstances (e.g. illness, separation or anything you feel may affect your child), it is important to let the school know.  You can arrange a meeting by

(i) Writing a note in the child’s homework journal requesting an appointment
Or
(ii) Ringing the secretaries in the office on 4364193 between 9.00 a.m. and 2.30 p.m.          This will ensure that a mutually suitable appointment time can be arranged,
Complaints Procedure
It is in the interests of pupils, parents and teachers that good relations should exist between home and school. The teachers are willing to discuss any problems which may arise from time to time. With mutual respect and goodwill, most problems can be resolved readily.
Stage 1: (Informal)
1. A parent who wishes to make a complaint should meet with the class teacher with a view to resolving the complaint.
2. If the matter is not resolved, the parent should meet with the principal.
3. If the complaint is still not resolved, parent should meet with the Chairperson of the Board of Management.
Stage 2 (Formal)
1. If the complaint is still unresolved, it should be lodged in writing with the Chairperson of the BOM.
2. The Chairperson should bring the precise nature of the written complaint to the notice of the teacher and seek to resolve the matter within 5 days of the receipt of the written complaint. 

3. Parent teacher meetings will be held each year in November. A written school report will be issued for each child at the end of the school year in June. Duplicate reports will be issued on request.

4. Unfortunately, the teaching staff is not in a position to deal with any queries relating to any matters personal to the child’s relationship with either or both parents.


We, in Gaelscoil na Dúglaise, while recognising the professional expertise of the teaching staff, acknowledge the importance of parental participation as partners in education.  However, any information imparted by the school or by any of its teaching staff, is only done so in the interests of the welfare of the child and will only be furnished on the basis that any such information will not be used in evidence in any legal dispute between the parents of the child.

Ratified by the B.O.M. in 2017.  To be reviewed in 2020.


Seamus Ó Laoi Cathaoirleach

 

 

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew