Frithbhulaíocht/Antibullying

Polasaí i gCoinne na Bulaíochta
(le léamh in éineacht leis an gcód Smachta)

Polasaí Frithbhulaíochta Gaelscoil na Duglaise

I gcomhréir le riachtanais an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na treoirlínte faoi chód iompair a d'eisigh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais tá an Polasaí frithbhulaíochta seo a leanas glactha ag Bord Bainistíochta Gaelscoil na Dúglaise mar chuid de chód iompair iomlán na scoile.

 

 Aithníonn an Bord Bainistíochta a thromchúisí atá iompar bulaíochta agus a dhiúltaí a d'fhéadfadh a thionchar a bheith ar dhaltaí, agus geallann an scoil dá réir cloí leis na príomhphrionsabail dea-chleachtais seo a leanas agus iompar bulaíochta á chosc agus á chomhrac.

 1. Cultúr dearfach a bheith i réim sa scoil:

ina

 • nglactar go fonnmhar le difríocht agus le héagsúlacht i measc foireann agus páistí na scoile
 •  deimhnítear go bhfuil cultúr ionchuimsitheach;
 •  spreagtar daltaí chun iompar bulaíochta a nochtadh agus a phlé i dtimpeallacht neamhbhagrach; agus  ina gcuirtear caidreamh bunaithe ar mheas a chur chun cinn ar fud phobal na scoile;

 

(B) Ceannaireacht éifeachtach

 

 

(C) Cur chuige scoile uile

 

(D) Tuiscint i bpáirt ar cad tá i gceist le  bulaíocht  agus an tionchar gur féidir bheith ann leis

 

(E) Feidhmiú straitéisí oideachais agus coiscthe (lena n-áirítear bearta chun feasacht a mhúscailt) a

 •  chothaíonn ionbhá, meas agus athléimneacht sna daltaí; agus
 •  a dtéann i ngleic go sainráite le cibearbhulaíocht agus le bulaíocht bunaithe ar aitheantas, lena n-áirítear bulaíocht homafóbach agus trasfóbach.

(F) Féitheoireacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí

 

(G)Tacaíochtaí don bhfoireann

 

(H) Clárú  agus  imscrúdú ar shlí chomhsheasmhach agus obair leantach a dhéanamh i dtaobh iompar bulaíochta (lena n-áirítear straitéisí aitheanta idirghabhála a úsáid) 

 

(I) Meastóireacht leanúnach ar a éifeachtaí atá an polasaí frithbhulaíochta

 

3.    Sainmhíniú ar bhulaíocht

 I gcomhréir le Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) sé an rud a thuigtear le bulaíocht ná iompar diúltach neamhiarrtha i bhfoirm iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh duine nó daoine eile agus a dhéantar arís agus arís eile.

 

Áirítear na cineálacha iompair bhulaíochta seo a leanas ar an sainmhíniú ar bhulaíocht:

aonrú d'aon ghnó, gabháil do chúlchaint mhailíseach agus do  chineálacha eile caidrimh bhulaíochta idir dhaoine;

cibearbhulaíocht; agus

 bulaíocht féiniúlacht bhunaithe  ar nós bulaíocht homafóbach, bulaíocht chiníoch, bulaíocht bunaithe ar bhallraíocht den Lucht Siúil agus bulaíocht ar dhuine faoi mhíchumas nó ar dhuine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais uirthi/air.

 

 Ní chuimsíonn an sainmhíniú seo ar bhulaíocht teagmhais aonraithe nó teagmhais aon uaire d'iompar diúltach d'aon turas, lena n-áirítear téacsteachtaireacht mhaslach nó goilliúnach aon uaire nó teachtaireachtaí príobháideacha eile agus ba cheart déileáil leo, mar is cuí, de réir chód iompair na scoile.

 

I bhfianaise an pholasaí  seo, féachfar ar theachtaireacht, íomhá nó ráiteas poiblí goilliúnach aon uaire ar shuíomh gréasáin líonra poiblí nó ar fhóram poiblí eile ar féidir an teachtaireacht, an íomhá nó an ráiteas sin a fheiceáil air agus/nó a bheith athráite ag daoine eile mar iompar bulaíochta.

 

Iompar diúltach nach n-áirítear sa sainmhíniú seo ar

bhulaíocht, déileálfar leis de réir chód iompair na scoile.

 

Gheofar eolas breise ar na cineálacha éagsúla bulaíochta i Roinn 2 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Seo liosta samplach de na cineálacha éagsúla bulaíochta. Ní liosta cuimsitheach é.

Samplaí d'Iompraíochtaí Bulaíochta  a bhaineann le gach saghas bulaíocht

Ciapadh bunaithe ar cheann ar bith de na naoi bhforas sa reachtaíocht comhionannais e.g. ciapadh gnéasach, bulaíocht homafóbach, bulaíocht chiníocht, etc.

 Forrántacht fhisiciúil

Damáiste do mhaoin

Leasainmneacha a ghlaoch

Cleithmhagadh

Pictiúir, focail i scríbhinn, nó ábhar eile a tháirgeadh, a thaispeáint nó a scaipeadh atá dírithe ar dhuine eile a imeaglú ∙ Graifítí maslach

Sracadh (extortion)

Imeaglú

Gothaí maslaitheacha nó gáirsiúla

'Amharc' faoi leith

Cur isteach ar spás pearsanta

Cibearbhulaíocht ¬

Tromaíocht: Ráflaí, bréaga nó biadán a scaipeadh chun dochar a dhéanamh do cháil duine eile ¬

Ciapadh: Teachtaireachtaí oilc, suaracha nó gáirsiúla a sheoladh chuig duine go leanúnach ¬

Pearsanú: Teachtaireachtaí maslaitheacha nó forrántacha a phóstáil faoi ainm duine eile ¬

Gríosadh: Úsáid a bhaint as focail gháirsiúla nó ghríosaitheacha chun troid ar líne a spreagadh ¬

Cleasaíocht: Dallamullóg a chur ar dhuine eolas pearsanta a roinnt agus an t-eolas sin a úsáid ar líne ina dhiaidh sin

Sceitheadh: Eolas nó íomhánna rúnda a phostáil nó a roinnt ¬

Leithcheal: Leithcheal a dhéanamh ar dhuine ó ghrúpa ar líne d'aon ghnó ¬

Cibear-stalcaireacht: Ciapadh agus tromaíocht leanúnach a fhágann go mbíonn eagla a b(h)eatha/a s(h)ábháilteachta ar duine

Glaoch tostach gutháin/gutháin phóca

Glaoch maslach gutháin/gutháin phóca

Teachtaireacht téacs mhaslach

Teachtaireacht ríomhphoist mhaslach

Cumarsáid mhaslach ar líonraí sóisialta e.g. Facebook//tic-tok/snapchat/Twitter/You Tube nó ar chonsóil chluichí

Ráitis/Blaganna/Pictiúir mhaslacha idirlín

Postálacha maslacha ar cineál ar bith teicneolaíochta cumarsáide.

 

Iompraíochtaí bunaithe ar Aitheantas

Áirítear aon cheann de na naoi bhforas idirdhealúcháin a luaitear sa Reachtaíocht um Chomhionannas (inscne lena n-áirítear trasinscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéasach, reiligiún, aois, míchumas, cine agus toisc gur den Lucht Taistil iad).

 

Homafóbach agus Trasinscne ¬

 • Labhairt maslach faoi chlaonadh gnéasach duine ¬
 • Tathant ar dhuine a bhfuil claonadh gnéasach difriúil aige/aici ¬
 • Leasainmneacha a ghlaoch, a úsáidtear chun caitheamh anuas ar dhuine ¬
 • Imeaglú fisiciúil nó ionsaí 
 • Bagairtí

 

Cine, náisiúntacht, cúlra eitneach agus ballraíocht de phobal an Lucht Taistil

 • Idirdhealú, réamhchlaonadh, ráitis nó maslaí a bhaineann le cine, náisiúntacht, cultúr, aicme shóisialta, creideamh, cúlra, eitneach nó an Lucht Taistil ¬
 • Leithcheal de bhun aon cheann acu seo thuas

 

Caidreamhach

Is éard atá i gceist anseo caidrimh a mhí-ionramháil mar bhealach chun bulaíocht a dhéanamh. Ar na hiompraíochtaí tá:

 • Biadán maslach
 • Leithcheal agus aonrú
 • Neamhaird
 • Leithcheal ó ghrúpa
 • Cairde a bhaint de dhuine
 • Cúlchaint  
 • Ráflaí a scaipeadh
 • Rún a sceitheadh 
 • Caint sách ard le go gcloisfeadh an t-íobartach í 
 • 'Amharc' faoi leith ¬

.

Gnéasach ¬

 • Ráitis nó tadhall gnéasach míchuí nó gan choinne
 • Ciapadh

 

Riachtanais Speisialta Oideachais, Míchumas

 • Leasainmneacha a ghlaoch ¬
 • Tathant ar dhaoine eile mar gheall ar a míchumas nó riachtanais foghlama
 • Teacht i dtír ar leochaileachtaí daltaí eile agus ar a gcumas teoranta bulaíocht a aithint agus iad féin a chosaint
 • Teacht i dtír ar leochaileachtaí daltaí eile agus ar a gcumas teoranta cúinsí sóisialta agus leideanna sóisialta a aithint agus iad féin a chosaint.
 • Athris a dhéanamh ar mhíchumas duine eile

 

4. Is iad na Múinteoirí ábhartha sa scoil seo ná an

 • Príomhoide, Níamh Ní Mhaoláin 
 • Príomhoide Tanáisteach , Karla Ní Leannáin
 • Príomhoide Chúnta, Nóra Ní Ghráda
 • Gach múinteoir ranga
 • Cúntóirí Riachtanaisí Speisialta

 

5. Seo a leanas na straitéisí oideachais agus coiscthe  a bheidh in úsáid sa scoil.

 • Cur chuige na scoile ina hiomláine chun meas ar gach ball de phobal na scoile a chothú.
 • Luach na héagsúlachta a chur chun cinn chun aghaidh a thabhairt ar dhearcaí claonta agus chun aird a tharraingt ar a dho-ghlactha is atá iompraíocht bhulaíochta.
 • Féinmheas a chothú agus a fheabhsú i measc na ndaltaí uile trí ghníomhaíochtaí curaclaim agus seach-churaclaim araon.
 • Deiseanna a thabhairt  do dhaltaí féinmheas dearfach a fhorbairt trí idirghníomhaíochtaí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla.
 • Forbairt ghairme a chur ar an bhfhoireann go léir i dtaca leis an mbulaíocht d'fhonn a chinntiú go mbeidh tuiscint ag an bhfoireann ar fad ar cad is bulaíocht ann, ar an gcaoi a dtéann sí i bhfeidhm ar shaol na ndaltaí agus ar an ngá a bhíonn ann freagairt di agus i a chosc.
 • Athbhreithniú bliaintúil ar ghánna CPD na múinteoirí, le eolas a bhailiú faoi na scíleanna agus an taithí atá ag múinteoirí na scoile.
 • Forbairt ghairme le fócas faoi leith ar oiliúint a chur ar na múinteoirí ábhartha .
 • Feachtas feasachta agus oiliúna don scoil ina hiomláine i dtaca le gach gné den bhulaíocht, lena n-áirítear, tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus pobal níos leithne na scoile.
 • Maoirseacht agus monatóireacht ar sheomraí ranga, ar phasáistí , ar thalamh na scoile, ar thurasanna scoile agus ar ghníomhaíochtaí seach-churaclaim. Tabharfar ar bhaill foirne nach mbíonn ag teagasc agus ar bhaill eile a bheith san airdeall agus eachtraí a chur in iúl do na múinteoirí ábhartha. Beidh maoirseacht i gceist leis i dtaca leis an úsáid a bhaineann daltaí as teicneolaíocht cumarsáide sa scoil.
 • Rannpháirtíocht chomhairle na ndaltaí i dtimpeallacht shábháilte scoile a chruthú tré tacú le daltaí agus cultúr comh-mheasa agus tacaíochta a spreagadh.

 

 • Forbairt agus cur chun cinn Cód Frithbhulaíochta don scoil a chur  ar thaispeáint i seomraí ranga agus in áiteanna poiblí sa scoil. Cur i láthair thar zoom bunaithe ar an bpolasaí frithbhulaíochta le ranganna 1-6.
 • Pléitear Polasaí frithbhulaíochta na scoile le daltaí agus tugtar cóip de do gach tuismitheoir/caomhnóir mar chuid de Chód Iompraíochta na Scoile nuair a chláraíonn na páistí leis an scoil agus beidh sé ar fáil ar shuíomh idirlinne na scoile www.gaelscoilnaduglaise.ie

Bearta rialta (e.g. gach bliain/gach téarma/gach mí/gach seachtain) feasachta a chur i bhfeidhm ar fud na scoile e.g. clár fógraí faoi leith sa scoil agus i seomraí ranga maidir le cairdeas a chothú, agus bulaíocht a chosc;  suirbhéanna téarma/míosúla ar

 • dhaltaí; tionóil rialta scoile nó bhliainghrúpa faoi stiúir an phríomhoide, an leas-phríomhoide, an phríomhoide chúnta agus foireann na scoile. Is féidir leas a bhaint as zoom chuige seo chun labhairt le grúpaí ranganna faoi leith.  
 • Cultúr insinte a spreagadh, agus béim faoi leith ar thábhacht na bhfinnéithe. Ar an gcaoi sin beidh muinín ag daltaí as a bheith ag insint. Tá gné seo na muiníne ríthábhachtach. Ba chóir a chur in iúl go soiléir do gach dalta agus iad ag tuairisciú eachtraí bulaíochta nach ag insint ná ag sceitheadh atá siad ach ag gníomhú go freagrach.
 • Deimhin a dhéanamh de go mbeidh a fhios ag daltaí cé dó ba chóir dóibh a insint agus conas é a dhéanamh, mar shampla  Dul caol díreach chuig múinteoir ag am oiriúnach, mar shampla tar éis ranga.
 •  Nóta a thabhairt isteach leis an obair bhaile.
 •  Glao gutháin a chur ar an scoil nó ar mhúinteoir sa scoil
 • Bosca Frithbhulaíochta nó Cráiteachta
 • Tabhairt ar thuismitheoir(í)/ar chaomhnóir(í) nó ar chara insint
 • Ceistneoir rúnda a thabhairt do gach dalta uair sa téarma.
 • Deimhin a dhéanamh de go dtuigeann finnéithe an tábhachtach a bhaineann lena bhfeiceann siad nó lena bhfuil ar eolas acu faoin mbulaíocht atá ar bun a insint.
 • Prótacail shoiléire a shonrú chun tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) a spreagadh dul chun na scoile más dóigh leo go bhfuil bulaíocht á déanamh ar a leanbh.
 • Beartas um Úsáid Inghlactha a chur le chéile sa scoil lena n-áirítear na céimeanna cuí chun deimhin a dhéanamh de go ndéantar monatóireacht dhian ar úsáid na teicneolaíochta sa scoil, cuir i gcás úsáid a bhaint as gutháin phóca.

 

Curaclaim a chur i ngníomh

 • Cur i ngníomh iomlán na gcuraclam OSPS agus na gclár OCG agus Bí Sábháilte.
 • Forbairt Ghairme Leanúnach don fhoireann agus na cláir sin á seachadadh.
 • Ceachtanna ar an mbulaíocht bunaithe ar fhianaise a sheachadadh ar fud na scoile, Bí Sábháilte, Misneach & Fan Slán le beartais eile. Beidh dlúthbhaint ag an bPolasaí Iompar, Cosaint Leanaí, Pholasaí Úsáide Inghlactha idirlíne, cur chuige Tionól agus Scaipeadh na bPáistí agus Polasaí Fón Póca leis an bpolasaí seo.

 

 

6. Clárú agus imscrúdú leantach

Gnásanna chun Bulaíocht a Fhiorsrú agus Láimhseáil

 

     Is í an phríomhaidhm a bhaineann le bulaíocht a fhiosrú agus a láimhseáil ná ceisteanna a réiteach agus  an caidreamh idir na páirtithe a shlánú, a oiread agus is féidir (seachas milleán a leagan ar dhuine);

Ní mór do ghnásanna na scoile cloí leis an gcur chuige seo a leanas. Déanfar gach iarracht a chinntiú go dtuigfidh gach duine atá rannpháirteach (daltaí, tuismitheoirí/caomhnóirí san áireamh) an cur chuige sin tús.

 

Iompraíocht Bhulaíochta a Thuairisciú

           

 • Is féidir le dalta nó tuismitheori(í)/caomhnóir(í) ar bith iompar bualaíochta a chur in iúl do mhúinteoirí ar bith sa scoil.
 • Fiosróidh agus láimhseálfaidh an múinteoir ábhartha gach tuairisc, ina measc tuairiscí anaithnide.
 • Ní mór do bhaill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc, rúnaithe, cúntóirí riachtanas speisialta airígh,  aon eachtraí d’iompraíocht bhulaíochta a fheiceann siad nó a luaitear leo a chur in iúl don  mhúinteoir ábhartha.  

Eachtraí a Fhiosrú agus Láimhseáil – an Cur Chuige

 

            (a)  i) Ba chóir do mhúinteoirí cur chuige fionnuar neamh-mhóthúchánach réitithe fadhbanna a  ghlacadh. Ba chóir eachtraí a láimhseáil, a oiread agus is féidir, lasmuigh den seomra ranga chun príobháideachas gach rannpháirtí a chinntiú.

 

                  ii)   Ní mór do gach ball foirne cuntas i scríbhinn a choinneáil d’eachtraí a fheiceann siad nó a chuirtear in iúl dóibh.  Ní mór gach eachtra a thuairisciú don mhúinteoir ábhartha. ( Nóra Ní Ghráda )

Ní mór don mhúinteoir ábhartha gach tuairisc, lena n-áirítear tuairiscí anaithnide, de bhulaíocht a fhiosrú agus a láimhseáil, cuntas i scríbhinn a choinneáil ar na tuairiscí, ar na          gníomhartha a glacadh agus ar aon phlé a rinneadh leis na rannpháirtithe.

                                                             

 

    iii)  Ní mór don mhúinteoir ábharta gach eachtra atá á fhiosrú a chur in iúl don phríomhoide agus  ríomhphost le tuairisc a sheoladh chuig an phríomhoide chúnta .

Chun eachtraí d’iompraíocht bhulaíochta a n-anailísiú, déanfaidh an múinteoir ábhartha iarracht na ceisteanna -cén rud, cén áit, cén duine, agus cén fath -a fhreagairt.  Déanfar é go  deas suaimhneach, agus sampla á thabhairt den chaoi ar choir déileáil le coimhlint gan  dul i muinín na forrántachta.

Má bhíonn grúpa i gceist, cuirfear agallamh ar gach duine acu ar dtús.  Ina dhiaidh sin,  buailfear leo mar ghrúpa.  Ag an gcruinniú leis an ngrúpa, iarrfar ar gach duine acu a c(h)untas féin a thabhairt ar ar tharla chun a chinntiú go dtuigeann gach duine sa ghrúpa  ráitis na ndaoine eile go soiléir.

 

Tabharfar tacaíocht do gach ball den ghrúpa i dtaca leis an mbrú a d’fhéadfadh a theacht  orthu ó bhaill eile an ghrúpa tar éis an agallaimh leis an múinteoir.

Iarrfar orthu siúd a bhí i gceist cuntas a scríobh ar ar tharla.  Coimeádfar iad seo i gcomhad.

            v)   Tabharfaidh an múinteoir ábhartha a b(h)reithiúnas féin faoi ar tharla bulaíocht nó nár tharla.  Má shocraíonn sé/sí nach bhfuil aon fhianaise go bhfuil bulaíocht i gceist cláraíonn sé/sí é.

                 

“Fuair mé tuairisc ó ____________ gur tharla _________________ ar ___(dáta)______.                                     Tar éis an scéal a fhiosrú ar __(dáta)_______ níl aon fhianaise fáighte agam gur tharla a  léithéid”.

Cuireann an múinteoir ábhartha é seo in iúl don Phríomhoide, don Leas Phríomhoide agus don Phríomhoide Chúnta.  Más ó thuismitheoir a fuairtheas an tuairisc, déanfaidh an múinteoir ábhartha teagmháil leis/léi chun torthaí an fhiosrúcháin a phlé.  Deánfaidh an múinteoir ábhartha teagmháil freisin le tuismitheoirí na ndaltaí chun a rá go raibh fiosrúchán ar siúl.

      (b)       Nuair a thugann fiosrúchán le fios gur tharla bulaíocht.

          (i) Cuirfidh an múinteoir ábhartha agallamh ar gach páiste ag lorg freagraí ar na ceisteanna cén rud, cén áit,  cén uair, cé agus cén fáth.  Tar éis labhairt le gach páiste ina (h)aonair,beidh cruinniú ag an múinteoir ábhartha leis an ngrúpa ionas go dtuigeann gach duine sa  ghrúpa ráitis na ndaoine eile go soiléir.

         (ii) Déanann an múinteoir ábhartha teagmháil le tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) na bpáirtithe go luath d’fhonn an tarlúint a chur in iúl dóibh agus miniú a thabhairt ar na gníomhartha a chuirfear i gcrích.  Tabharfaidh an scoil deis do thuismitheoirí/do chaomhnóiri plé a dhéanamh ar na bealaí lenar féidir leo tacú leis na gníomhartha atá an scoil a dhéanamh agus leis na tacaí atá á chur ar fáil do dhaltaí.

         (iii )Cuirfidh an múinteoir ábhartha in iúl go soiléir don pháiste an sárú a rinne sé/sí ar bheartas frithbhulaíochta na scoile agus déanfar iarracht tabhairt ar/uirthi an cás a  fheiceáil ó dhearcadh an dalta a d’fhulaing na bulaíochta. Cuirfear na tuistí ar an eolas. Deántar gach eolas a chlárú.

    (iv)   Agus cinneadh á dhéanamh ar déileáladh go cuí agus go leordhóthanach leis an gcás bulaíochta, ní mór don mhúinteoir ábhartha, agus breithiúnas gairmiúil á thabhairt aige/aici, na cúinsí seo a leanas a ghlacadh san áireamh:

o   An bhfuil deireadh tagtha leis an iompraíocht bhulaíochta;

o   An bhfuil ceisteanna idir na páirtithe réitithe, a oiread agus is féidir;

o   An bhfuil caidreamh idir na páirtithe slánaithe, a oiread agus is féidir;

o   Aiseolas ar bith a fuarthas ó na páirtithe rannpháirteacha, óna dtuismitheoirí, a gcaomhnóir(í) nó ón bPhríomhoide, an Phríomhoide Tanáisteach nó an Phríomhoide Chúnta na scoile;

                                    (a) I gcásanna gur dóigh leis/léi nár déileáladh go cuí ná go leordhóthanach leis an iompraíocht bhulaíochta laistigh de 20 lá scoile tar éis dó/di a  ar chinneadh gur tharla iompraíocht bhulaíochta agus.

                        (b) I gcásanna gur chóir an iompraíocht bhulaíochta a thuairisciú láithreach don   Phríomhoide, don Leas Phríomhoide agus don Phríomhoide Chúnta

Caithfear na hiompraíochtaí seo a leanas a chur in iúil láithreach do phríomhoide

 • Ciapadh: Teachtaireachtaí oilc, suaracha nó gairsiúla a sheoladh chuig duine go leanúnach
 • Pearsanú: Teachtaireacht maslaitheach nó forrántach a sheoladh chuig duine go leanúnach
 • Griosadh: usaid a bhaint as focal gháirsiúil nó ghríosaitheacha chun troid ar líne a spreagadh
 • Cleasaíocht: Dallamullóg a chur ar dhuine eolas pearsanta a roinnt agus an teolas sin a úsáid ar líne ina dhiaidh sin
 • Sceitheadh: Eolas nó íomhánna rúnda a phostail nó a roinnt
 • Leithcheal: Leithcheal a dhéanamh ar dhuine ó ghrúpa
 • Tathant: ar dhuine go bhfuil claonadh gnéasach difriúil acu
 • Leasainmeacha a ghlaoch
 • Imeaglú: fisiciúil nó ionsaí
 • Idirdhealú, réamhchlaonadh, ráitis nó maslaí a bhaineann le cine, náisiúntacht, cultúr, aicme shóisialta, creideamh, cúlra eitneach nó an lucht taistil
 • Tathant: ar dhaoine eile mar gheall ar a mhíchumas nó riachtanais foghlama

       

 I gcás mí-iompar tromchúiseach leanfar na céimeanna seo a leanas

1.Cuirfear an páiste ar fionraí nó déanfar an páiste a dhíbirt ón scoil nuair a theipeann ar gach iarracht eile chun déileáil leis an mhí-iompar.  Cuirfear i gcás mí-iompar tromchúiseach leanfar na céimeanna seo a leanas:

2.Eagrófar cruinniú foirmiúil leis na tuismitheoirí (agus leis an bpáiste más gá).  Beidh an múinteoir ranga, an Príomhoide agus an Príomhoide Tanáisteach i láthair.

Ag an gcruinniú déanfar an mí-iompar tromchúiseach a phlé agus déanfar iarracht déileáil leis an eachtra le comhoibriú na dtuismitheoirí agus an pháiste.

Más gá, cuirfear Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta ar an eolas agus iarrfar ar na tuismitheoirí freastal ar chruinniú leis an múinteoir ranga, an Príomhoide, an Príomhoide Tanáisteach, tuismitheoirí an pháiste ar an eolas faoin bhfionraí i scríbhinn.

Fionraí Láithreach     

 I gcúinsí eisceachtúla féadfaidh an Príomhoide a bhreithniú go bhfuil fionraí láithreach oiriúnach i gcás ina léireofaí go mbeadh láithreacht leantach an pháiste ag an am sin mar fhíor bhagairt do shábháilteacht na bpáistí nó foirne na scoile, nó do dhuine ar bith eile.  Deánfar gnáthaimh chóra a chur i bhfeidhm i gcónaí.

          Fionraí

  Déanfaidh an scoil gach iarracht de réir an Chóid Iompair sula gcuirfear páiste ar fionraí/sula ndéanfar é a dhíbirt ón scoil.  Déanfar an páiste a chur ar fionraí de réir théarmaí Rialacha 130(5) le haghaidh Scoileanna   Náisiúnta agus de réir An Acht Leasa Oideachais.  Cuirfear an mí-iompar in iúl láithreach don Phríomhoide agus don Chathaoirleach agus ceadófar fionraíocht.  Tá cead ón mBord Bainistíochta ag an bPríomhoide téarma fionraíochta de thrí lá a chur i bhfeidhm.  Caithfear cead an Bhord Bainistíochta a fháil le fionraíocht sa bhreis ar an trí lá a chur i bhfeidhm.  Is féidir an cead seo a fháil ag gnáth chruinniú Boird nó ag cruinniú práinneach ina gcuireann an Cathaoirleach agus an Príomhoide in iúl na fáthanna a gceapann siad go bhfuil sé riachtanach tuilleadh fionraíochta a chur i bhfeidhm.  Mar atá leagtha síos i gcoinníollacha an Acht um Leasa Oideachais (2000), cuirfidh an Bord Bainistíochta in iúl don Bhord um Leasa Oideachais má chuirtear páiste ar fionraí ar feadh sé lá nó níos mó. 

Nuair a chuirtear páiste ar fionraí, iarrfar ar thuismitheoirí an páiste a thógáil abhaile ón    scoil.  Buailfidh an Príomhoide le tuismitheoirí an pháiste chun fionraíocht an pháiste a shoiléiriú dóibh agus tabharfaidh an Príomhoide ráiteas scríofa dóibh de choinníollacha, de thréimhse agus dáta deiridh na fionraíochta.

 

Deireadh a chur le Fionraí

 Le linn tréimhse fionraithe ón scoil tá sé de cheart ag na tuismitheoirí iarratas a dhéanamh go nglacfar a bpáiste ar ais sa scoil.  Caithfidh na tuismitheoirí glacadh orthu féin go gcloífidh an páiste a bhí ar fionraí go hiomlán le Cód Iompair na scoile.  Chomh maith leis sin, caithfidh an Príomhoide a bheith sásta nach mbeadh baol ann ó thaobh slándála de do na páistí eile, don fhoireann nó don pháiste féin agus an páiste seo a bheith ar ais ag freastal ar an scoil.  Más gá, rachaidh an Príomhoide i gcomhairle leis an múinteoir ranga, leis na tuismitheoirí agus leis an bpáiste chun plean iompair a ullmhú don pháiste agus tabharfaidh sí cead oifigiúil don pháiste dul ar ais sa rang.  Má thagtar ar réiteach sásúil ar an bhfadhb le linn an tréimhsefionraithe, is féidir leis an gCathaoirleach nó leis an bPríomhoide cead a thabhairt don pháiste filleadh ar ais ar scoil.

Tá Udarás  ag an mBord Bainistíochta páiste a dhíbirt ón scoil más cás tromchúiseach  é nó i gcás mhí-iompair a leanann ar aghaidh agus a chuireann isteach ar oideachas pháistí eile nó san áit a bhfuil bagairt ar shláinte agus ar shábháilteacht pháistí agus lucht foirne na  scoile. Déanfar an smachtbhanna seo a chur i bhfeidhm de réir théarmaí an Acht Leasa Oideachais (2000).  Sula ndéanfar páiste a dhíbirt ón scoil déanfaidh an Bord Bainistíochta é seo a chur iúl don Oifigeach Áitiúil Leasa Oideachais (Local Welfare Education Officer) de réir Roinn 24 den Acht Leasa Oideachais.  Má cheapann an Bord Bainistíochta go bhfuil gá leis is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí.

Rule 130(5) of the Rules for National Schools

Where the Board of Management deems it necessary to make provision in the code of discipline to deal with continuously disruptive pupils or with a serious breach of discipline, by authorizing the Chairperson or Principal Teacher to exclude a pupil or pupils from school, the maximum initial period of such exclusion shall be 3 school days.  A special decision of the Board of Management is necessary to authorize a further period of exclusion up to a maximum of 10 school days to allow for consultation with the pupil’s or or guardians.  In exceptional circumstances, the Board of Management may authorize a further period of exclusion in order to enable the matter to be reviewed.  (Dept. of Education ‘Rules for National Schools’ 1965.)

 Bulaíocht mar chuid de Chontinuum Iompair

 I gcás daltaí faoi leith, is féidir le bulaíocht a bheith ina ghné amháin de chontinuum de dhroch iompar. Nuair atá deacrachtaí eisceachtúla ag baint le bainistiú iompair páiste, lorgóidh an scoil comhairle ó NEPS.

 

 Ról an HSE

I gcás bulaíocht thromchúiseach, leantar treoracha Children First National Guidance for the Protection and Welfare of Children  agus Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary   Schools 2017 agus deántar teagmháil leis an HSE Children and Family Social Services agus/nó leis na Gardaí mar is cuí.

 I gcás páiste a bhfuil an scoil buartha faoi, lorgóidh an DCA  Comhairle ón HSE faoi thuairisc a sheoladh chucu.

I gcás nach mbíonn tuismitheoir (í)/caomhnóir(í) sásta gur dhéileáil an scoil leis an gcás bulaíochta de réir na ngnásanna seo, cuirfear gnáthaimh ghearáin na scoile in iúl dóibh.      

I gcás gur bhain an/na tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) leas as gnáthaimh ghearáin na scoile agus nach bhfuil siad sásta fós cuirfidh an scoil in iúl dóibh gur féidir leo gearán a dheánamh leis an Ombudsman Leanaí.

8.Maoirseacht agus Monatóireacht Éifeachtach ar Dhaltaí

Deimhníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil cleachtais agus beartais chuí mhaoirseachta agus mhonatóireachta i bhfeidhm chun iompar bulaíochta a chosc agus chun déileáil leis agus chun idirghabháil luath a éascú más féidir.

9. An Ciapadh a Chosc

Deimhníonn an Bord Bainistíochta go ndéanfaidh an scoil, de réir a oibleagáidí faoin reachtaíocht chomhionannais, gach beart atá indéanta go praiticiúil chun daltaí agus baill foirne a chosaint ar chiapadh gnéasach agus ar chiapadh ar aon cheann de na naoi bhforas, mar atá inscne lena n-áirítear trasinscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, treoshuíomh gnéasach, reiligiún, aois, míchumas, cine nó ballraíocht den Lucht Siúil.

10.       Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an bpolasaí seo ar an 29/9/22.

 

11. Tá an beartas seo ar fáil do phearsanra na scoile  agus foilsíodh é ar  shuíomh gréasáin na scoile. Cuirfear cóip den bheartas seo ar fáil don Roinn agus do phátrún na scoile má iarrtar é.

 

12.       Athbhreithneoidh an Bord Bainistíochta an beartas agus a fheidhmiú uair amháin i ngach scoilbhliain. Cuirfear fógra scríofa gur athbhreithníodh beartas frithbhulaíochta na scoile ar fáil do phearsanra na scoile. Foilseofar é ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear é a fáil do Chumann na dTuismitheoirí. Cuirfear taifead den athbhreithniú agus a thoradh ar fáil don phátrún agus don Roinn, leis, má iarrtar é.

 

Sínithe : Martin O Connell Cathaoirleach

 

Niamh Ní Mhaoláin Príomhoide

 

Brúigh an nasc thíos chun seicliosta don bhfrithbhulaíocht a léamh

contentfiles/Seicliosta leagan Ghaeilge.docx.pdf

 

 

Anti-Bullying Policy

1. In accordance with the requirements of the Education (Welfare) Act 2000 and the code of behaviour guidelines issued by the NEWB, the Board of Management of Gaelscoil na Dúglaise has adopted the following anti-bullying policy within the framework of the school’s overall code of behaviour. This policy fully complies with the requirements of the Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools which were published in September 2013.

2. The Board of Management recognises the very serious nature of bullying and the negative impact that it can have on the lives of pupils and is therefore fully committed to the following key principles of best practice in preventing and tackling bullying behaviour:

(a) A positive school culture and climate which

is welcoming of difference and diversity and is based on inclusivity;
encourages pupils to disclose and discuss incidents of bullying behaviour in a non-threatening environment; and
 promotes respectful relationships across the school community;

 

(b) Effective leadership

(c)  A school-wide approach

 (d) A shared understanding of what bullying is and its impact

(e) Implementation of education and prevention strategies (including awareness raising measures) that-

build empathy, respect and resilience in pupils; and
explicitly address the issues of cyber-bullying and identity-based bullying including in particular, homophobic and transphobic bullying

(f) Effective supervision and monitoring of pupils

(g) Supports for staff

(h) Consistent recording, investigation and follow up of bullying behaviour (including use of established intervention strategies); and

(i) On-going evaluation of the effectiveness of the anti-bullying policy.

 

 

3. In accordance with the Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools bullying is defined as follows:

Bullying is unwanted negative behaviour, verbal, psychological or physical conducted, by an individual or group against another person (or persons) and which is repeated over time.

The following types of bullying behaviour are included in the definition of bullying:

deliberate exclusion, malicious gossip and other forms of relational bullying,
 cyber-bullying and
 identity-based bullying such as homophobic bullying, racist bullying, bullying based on a person’s membership of the Traveller community and bullying of those with disabilities or special educational needs.

Isolated or once-off incidents of intentional negative behaviour, including a once-off offensive or hurtful text message or other private messaging, do not fall within the definition of bullying and will be dealt with, as appropriate, in accordance with the school’s code of behaviour.

However, in the context of this policy, placing a once-off offensive or hurtful public message, image or statement on a social network site or other public forum where that message, image or statement can be viewed and/or repeated by other people will be regarded as bullying behaviour.

Negative behaviour that does not meet this definition of bullying will be dealt with in accordance with the school’s code of behaviour.

 

Examples of bullying behaviours

 

General  behaviours which apply to all types of bullying

Harassment based on any of the nine grounds in the equality legislation e.g. sexual harassment, homophobic bullying, racist bullying etc.

 • Physical aggression
 • Damage to property
 • Name calling
 • Slagging
 • The production, display or circulation of written words, pictures or other materials aimed at intimidating another person
 • Offensive graffiti
 • Extortion
 • Intimidation
 • Insulting or offensive gestures
 • The “look”
 • Invasion of personal space
 • A combination of any of the types listed.

 

 

Cyber

 

 • Denigration: Spreading rumors, lies or gossip to hurt a person’s reputation
 • Harassment: Continually sending vicious, mean or disturbing messages to an individual
 • Impersonation: Posting offensive or aggressive messages under another person’s name
 • Flaming: Using inflammatory or vulgar words to provoke an online fight
 • Trickery: Fooling someone into sharing personal information which you then post online
 • Outing: Posting or sharing confidential or compromising information or images
 • Exclusion: Purposefully excluding someone from an online group
 • Cyber stalking: Ongoing harassment and denigration that causes a person considerable fear for his/her safety
 • Silent telephone/mobile phone call
 • Abusive telephone/mobile phone calls
 • Abusive text messages
 • Abusive email
 • Abusive communication on social networks e.g. Facebook/Ask.fm/ Twitter/You Tube or on games consoles
 • Abusive website comments/Blogs/Pictures
 • Abusive posts on any form of communication technology

Identity Based Behaviours

Including any of the nine discriminatory grounds mentioned in Equality Legislation (gender including transgender, civil status, family status, sexual orientation, religion, age, disability, race and membership of the Traveller community).

 

Homophobic and Transgender

 

 • Spreading rumours about a person’s sexual orientation
 • Taunting a person of a different sexual orientation
 • Name calling e.g. Gay, queer, lesbian...used in a derogatory manner
 • Physical intimidation or attacks
 • Threats

 

Race, nationality, ethnic background and membership of the Traveller  community

 

 • Discrimination, prejudice, comments or insults about colour, nationality, culture, social class, religious beliefs, ethnic or traveller background
 • Exclusion on the basis of any of the above

 

 

Relational

 

This involves manipulating relationships as a means of bullying. Behaviours include:

 • Malicious gossip
 • Isolation & exclusion
 • Ignoring
 • Excluding from the group
 • Taking someone’s friends away
 • Spreading rumours
 • Breaking confidence
 • Talking loud enough so that the victim can hear
 • The “look”
 • Use or terminology such as ‘nerd’ in a derogatory way

Sexual

 • Unwelcome or inappropriate  sexual comments or touching
 • Harassment

 

Special Educational Needs,

Disability

 • Name calling
 • Taunting others because of their disability or learning needs
 • Taking advantage of some pupils’ vulnerabilities and limited capacity to recognise and defend themselves against bullying
 • Taking advantage of some pupils’ vulnerabilities and limited capacity to understand social situations and social cues.
 • Mimicking a person’s disability
 • Setting others up for ridicule

 

 

4. A pupil or parent may bring a bullying concern to any teacher in the school. Individual teachers must take appropriate measures regarding reports of bullying behaviour in accordance with our policy.

 

 

The Relevant Teachers in this school are:     All class teachers, SEN team, Deputy Principal and Principal.

 

Any teacher may act as a relevant teacher if circumstances warrant it.

 

 Education and prevention strategies

School-wide approach

 • A school-wide approach to the fostering of respect for all members of the school community.
 • The promotion of the value of diversity to address issues of prejudice and stereotyping, and highlight the unacceptability of bullying behaviour.
 • The fostering and enhancing of the self-esteem of all our pupils through both curricular and extracurricular activities. Pupils will be provided with opportunities to develop a positive sense of self-worth through formal and informal interactions.
 • Whole staff professional development on bullying to ensure that all staff develops an awareness of what bullying is, how it impacts on pupils’ lives and the need to respond to it-prevention and intervention.
 • An annual audit of professional development needs with a view to assessing  staff requirements  through internal staff knowledge/expertise and external sources.
 • School wide awareness raising and training on all aspects of bullying, to include pupils, parent(s)/guardian(s) and the wider school community.
 • Supervision and monitoring of classrooms, corridors, school grounds, school tours and extra- curricular activities. Non-teaching and ancillary staff will be encouraged to be vigilant and report issues to relevant teachers. Supervision will also apply to monitoring student use of communication technology within the school.
 • Development and promotion of an Anti-Bullying code for the school-to be included in student journals and displayed publicly in classrooms and in common areas of the school.
 • The school’s anti-bullying policy is discussed with pupils and all parent(s)/guardian(s)s are given a copy as part of the Code of Behaviour of the school (every year).
 • The implementation of regular (e.g. per year/per term/per month/per week) whole school awareness measures e.g. a dedicated notice board in the school and classrooms on the promotion of friendship, and bullying prevention; annual Friendship Week and parent(s)/guardian(s) seminars; annual or term or monthly student surveys;
 •  A culture of telling, with particular emphasis on the importance of bystanders. In that way pupils will gain confidence in ‘telling’. This confidence factor is of vital importance. It should be made clear to all pupils that when they report incidents of bullying they are not considered to be telling tales but are behaving responsibly.
 • Ensuring that pupils know who to tell and how to tell, e.g.:
 1. Direct approach to teacher at an appropriate time, for example after class.
 2. Hand note up with homework.
 3. Make a phone call to the school or to a trusted teacher in the school.
 4. Get a parent(s)/guardian(s) or friend to tell on your behalf.
 5. Administer a confidential questionnaire once a term to all pupils.
 6. Ensure bystanders understand the importance of telling if they witness or know that bullying is taking place.

 

 

 • Identify clear protocols to encourage parent(s)/guardian(s) to approach the school if they suspect that their child is being bullied.
 • The development of an Acceptable Use Policy in the school to include the necessary steps to ensure that the access to technology within the school is strictly monitored, as is the pupils’ use of mobile phones.

 

 

Implementation of curricula

 • The full implementation of the SPHE curricula and the RSE and Stay Safe Programmes.
 •  Continuous Professional Development for staff in delivering these programmes.
 • School wide delivery of lessons on bullying from evidence based programmes, e.g. Circle Time (Jenny Mosley), Stay Safe Programme, The Walk Tall Programme, Webwise Primary School Programme, Webwise and Anti Cyber Bullying Primary Pack, Friends For Life, Fun Friends, Anti bullying .ie.
 • The exploration of novels which deal explicitly with bullying as a theme e.g.The Angel of Nitshill Road by Anne Fine and Wonder by R.J.Pallaccio
 • Delivery of the Garda SPHE Programmes at primary level. These lessons, delivered by Community Gardai, cover issues around personal safety and cyber-bullying
 • The school will specifically consider the additional needs of SEN pupils with regard to programme implementation and the development of skills and strategies to enable all pupils to respond appropriately.
 • The school will implement the advice in “Sexual Orientation advice for schools” (RSE Primary, see booklet).

 

                

 

Links with other Policies

In addition to our specific Anti-Bullying Policy as part of the school’s Code of Behaviour we have established links between the schools’s anti bullying policy and other relevant policies in the school.

These policies  include: Code of Behaviour

The Anti-Bullying Policy of the school forms part of the overall school Code of Behaviour (in line with NEWB Guidelines, 2008) and the standards of behaviour that are outlined in the Code of Behaviour apply to the Anti-Bullying Policy of the school.

Child Protection

In accordance with the DES Child Protection Procedures 2011; “in situations where the (bullying) incident is serious and when the behaviour is regarded as potentially abusive, the school should consult with the HSE Children and Family Social Services with a view to drawing up an appropriate response, such as a management plan”.

(DES Child Protection Procedures, 2011, 6.3.5)

In addition serious instances of bullying behaviour are referred to the HSE Children and Family Services.

(DES Child Protection Procedures, 2011, 6.3.5)

Acceptable Use Policy

The practices outlined in the Acceptable Use policy for safe use of the Internet  reflect the requirements of the anti-bullying procedures and are adhered to at all times. This also applies to the use of other technological devices, including mobile phones digital cameras and other devices

Health and Safety Statement

The Anti-Bullying Policy outlines the key principles of best practice for preventing and tackling bullying behaviour.

Curricula Requirements - Implementation of the SPHE curriculum /

Implementation of SPHE / RSE:

Circulars 22/2010 (Primary) and 23/2010 (Post Primary) “Social Personal and Health Education, Best Practice Guidelines” outline

Implementation of the Stay Safe Programme (Primary)

Circular 65/2011 ‘Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary schools’ requires all primary schools to fully implement The Stay Safe programme.

 

 

 

6.8.9.      Procedures for Investigating and Dealing with Bullying

 

The primary aim in investigating and dealing with bullying is to resolve any issues and to restore, as far as is practicable, the relationships of the parties involved (rather than to apportion blame);

 

Every effort will be made to ensure that all involved (including pupils, parent(s)/guardian(s)) understand this approach from the outset.

 

 

 Reporting bullying behaviour

 

 • Any pupil or parent(s)/guardian(s) may bring a bullying incident to any teacher in the school.
 • All reports, including anonymous reports of bullying, will be investigated and dealt with by the relevant teacher.
 • Teaching and non-teaching staff such as secretaries, special needs assistants (SNAs), bus escorts, caretakers, cleaners must report any incidents of bullying behaviour witnessed by them, or mentioned to them, to the relevant teacher;

 

Investigating and dealing with incidents:

 • In investigating and dealing with bullying, the (relevant)teacher will exercise his/her professional judgement to determine whether bullying has occurred and how best the situation might be resolved;
 • Parent(s)/guardian(s) and pupils are required to co-operate with any investigation and assist the school in resolving any issues and restoring, as far as is practicable, the relationships of the parties involved as quickly as possible;
 •  Teachers should take a calm, unemotional problem-solving approach.
 • Where possible incidents should  be investigated outside the classroom situation to ensure the privacy of all involved;
 •  All interviews should be conducted with sensitivity and with due regard to the rights of all pupils concerned. Pupils who are not directly involved can also provide very useful information in this way;
 • When analysing incidents of bullying behaviour, the relevant teacher should seek answers to questions of what, where, when, who and why. This should be done in a calm manner, setting an example in dealing effectively with a conflict in a non-aggressive manner;
 •  If a group is involved, each member should be interviewed individually at first. Thereafter, all those involved should be met as a group. At the group meeting, each member should be asked for his/her account of what happened to ensure that everyone in the group is clear about each other’s statements;
 •  Each member of a group should be supported through the possible pressures that may face them from the other members of the group after the interview by the teacher;
 •  It may also be appropriate or helpful to ask those involved to write down their account of the incident(s)
 •  In cases where it has been determined by the relevant teacher that bullying behaviour has occurred, the parent(s)/guardian(s) of the parties involved should be contacted at an early stage to inform them of the matter and explain the actions being taken (by reference to the school policy). The school should give parent(s)/guardian(s) an opportunity of discussing ways in which they can reinforce or support the actions being taken by the school and the supports provided to the pupils;
 •  Where the relevant teacher has determined that a pupil has been engaged in bullying behaviour, it should be made clear to him/her how he/she is in breach of the school’s anti-bullying policy and efforts should be made to try to get him/her to see the situation from the perspective of the pupil being bullied;
 •  It must also be made clear to all involved (each set of pupils and parent(s)/guardian(s)) that in any situation where disciplinary sanctions are required, this is a private matter between the pupil being disciplined, his or her parent(s)/guardian(s) and the school;

 

Follow up and recording

 

 • In determining whether a bullyin
© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew