Measunu Whole School Evaluation

Tuesday 07 October 2014

Meastóireacht Scoile Uile/Whole School Evaluation

Tá Bord Bainistíochta agus foireann scoile Gaelscoil na Dúglaise an bhrodúil as ár dTuairisc ‘ Meastóireacht Scoile Uile ‘ a foilsíodh le déanaí ar www.education.gov.ie . Is iad seo a leanas príomh-láidreachtaí obair na scoile: • Tá bord bainistíochta an-éifeachtach ag an scoil seo. • Tá an príomhoide sár-éifeachtach tugtha go mór do bharr-chleachtas múinteoireachta agus do shár-chaighdeáin fhoghlama a chur chun cinn. • Oibríonn an fhoireann bhainistíochta inscoile (FBI) go fuinneamhach dícheallach. • Léiríonn na múinteoirí oscailteacht don fhoghlaim agus cur chuige an-ghairmiúil. • Comhoibríonn na daltaí go fonnmhar díograiseach leis na múinteoirí. • Baintear ard-chaighdeáin fhoghlama amach. • Déantar ceannasaíocht an-éifeachtach ar an soláthar do dhaltaí le riachtanais fhoghlama agus acmhainne. • Moltar an chabhair ard-shuntasach a thugann na tuismitheoirí don scoil. • Moltar go hard na gnéithe seo leanas eile den scoil: an suíomh idirlín, riaradh na leabharlainne, cur chun cinn an cheoil agus an tacaíocht a thugtar do thuismitheoirí Gaeilge a labhairt. The Board of Management and Staff are very proud of the recently published Report on their Whole School Evaluation conducted by the D.E.S Inspectorate which is now available on www.education.gov.ie. The following are the main strengths of the work of the school: • This school has a very effective board of management. • The highly effective principal is very committed to the promotion of best teaching practice and excellent standards of learning. • The in-school management team (IMT) works energetically and diligently. • The teachers display an openness to learning and a very professional approach. • The pupils co-operate enthusiastically and diligently with the teachers. • A high standard of learning is achieved. • The provision for pupils with learning and resource needs is very effectively led. • The highly-significant support given by the parents to the school is commended. • The following additional aspects of the school are highly commended: the website, the administration of the library, the promotion of music and the support given to parents to speak Irish. .

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew