Gutháin Phóca/ Mobile Phones

Aithnítear gur féidir le gutháin phóca cur isteach ar dhaoine i gcónaí agus go háirithe i scoileanna.
Ní hamháin nach bhfuil siad oiriúnach, áfach, níltear cinnte fós an mbíonn drochthionchar ag úsaid rialta guthán póca. D’fhéadfadh leanaí a bheith leochaileach maidir leis sin. Tá taighde ann chomh maith a deireann go bhfuil ceangail idir ghutháin phóca agus an bhulaíocht. Ar bhonn sláinte agus sábháilteachta agus ag cur treoirlínte um Chosaint an Linbh san áireamh molann Bord Bainistíochta na Gaelscoile nach mbeadh gúthan póca ag daltaí ar scoil.


Coinníollacha speisialta
o Má tá sé riachtanach do pháiste guthán póca a bheith leo ar scoil toisc é a bheith ag teastáil díreach i ndiaidh am scoile caithfear glacadh leis na rialacha thíos luaite.

o Caithfidh an guthán a bheith múctha ar fad le linn am scoile.

o Níl cead aon ghriangrafanna a thógaint leis an guthán póca.

o Má bhíonn guthán póca ar siúl ag páiste le linn am scoile, tógfaidh an múinteoir an guthán ón pháiste agus beidh ar thuismitheoir teacht agus é a bhailiú ón mhúinteoir.

o Cuirtear achoimre den pholasaí sa Leabhrán Eolais agus déantar é a mheabhrú go minic sa Nuachtlitir scoile. Tá sé luaite go sonrach sa Chód Iompair chomh maith.

o Tá teacht ag an bhfoireann agus ag daltaí ar line na scoile do ghlaonna phráinneacha.


o Níor chóir don fhoireann gutháin phóca a úsáid ach go hannamh agus le haghaidh glaonna riachtanacha, agus ní mór dóibh glacadh le glaonna/glaonna a dhéanamh i spáis oscailte nó in áit nach bhfuil na daltaí. Níor chóir gutháin le ceamaraí a cheadú i scoileanna.


Glactha ag Bord Bainistíochta Eanair 2018
Sínithe ag an gCathaoirleach__________________________

Athbhreithniú 2020

Mobile Phones.


 It is recognised that mobile phones can be intrusive and distracting in all situations and particularly in schools. In addition to the inconvenience, the debate still goes on about the possible harmful effects of the frequent use of mobile phones. Children could be particularly vulnerable in this regard. There is research available stating that there can be a correlation between mobile phones and bullying also. In the interest of Health and Safety and also being mindful of Child Protection issues the Board of Management of Gaelscoil na Dúglaise requests that pupils do not bring mobile phones to school.

  Special Conditions

  Special conditions apply and must be adhered to if it is deemed absolutely necessary for a child to have access to their mobile phone immediately after school.
 Mobile phones must be turned off while children are in school
 Taking photographs with camera phones is not allowed.
 If pupils have mobile phones turned on during school time their phones will be confiscated and will have to be collected by their parent from the teacher.
 Parents been made aware of the school’s policy through the school Newsletter, through our Leabhrán Eolais and it is also stated in our Code of Behaviour.
 Staff/Students have access to the school landline if urgent calls need to be made to parents
 Staff
 The use of mobile phones by staff for essential calls should be kept to the minimum and should be taken /made if possible in an open area or in an area where pupils are not present.


Roles and Responsibilities:
All staffs share in the co-ordination and implementation of this policy.

Evaluation:
This policy is monitored on an ongoing basis and amendments added as needed

Sínithe ag Cathaoirleach an Bhoird __________________________________
Athbhreithniú Eanair 2020


 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew