Foclóir don Tuairisc Scoile

A thuismitheoir,

Cíonn tú go bhfuil tuairisc scoile do pháiste ar fad trí Ghaeilge. Tá leagan béarla don bhileog leis mar cheangaltán. Thíos anseo, gheobhair liosta foclóra chun cabhrú leat tuairisc an oide a léamh. Má tá aon shoiléiriú uait, beidh tú in ann é sin a phlé leis an múinteoir ranga ag am a oireann don bheirt agaibh.

As your child’s school report is in Irish, an English version of the report sheet  has been included to help you. A list of vocabulary/phrases the teacher may have used in his /her note is also included. Should you need any clarification, you can discuss same with the class teacher at a time convenient to you both.

Tuairisc an oide

Léiríonn sé/sí spéis bheo i ....           
He/She shows a vivid interest in ....

Eascraíonn sé/sí faoi mholadh, faoi chabhair agus faoi ghríosadh.
He/She responds to praise, to help and to encouragement

Bhain mé taitneamh as é/í a mhúineadh.                    
I enjoyed teaching him/her.

Dul chun cinn sásúil...                                        
Satisfactory progress.

Dul chun cinn sách sásúil...                              
Fairly satisfactory progress.

Dul chun cinn an-shásúil...                
Very satisfactory progress.

Glacann sé/sí páirt an-ghníomhach sa rang.   
He/She actively participates in class.

Gealgháireach.
Happy

Is mór an feabhas atá tagtha air/uirthi.            
He/She has greatly improved

Oibríonn sé/sí go dian dúthrachtach.              
He/She is a very diligent worker.

Páiste deaiompaithe....        
A well behaved child.

Réitíonn sé/sí go maith lena c(h)omhleacaithe. 
He/she mixes well with his/her fellow students.

Tá cumas foghlama aige/aici.                            
He/she has good learning ability.

Tá gean ag na páistí eile air/uirthi.   
He/she is popular with other children.

Tá a c(h)uid muiníne imithe i méid.   
His/her confidence has grown.

Tá forbairt tagtha air/uirthi go háirithe i leith...    
He/she has improved especially in relation to ....

Tá feabhas suntasach tagtha air/uirthi.                   
A significant improvement has been made.

Tá dul chun cinn creidiúnach á dhéanamh aige/aici.   
She is making significant progress.

Bíonn sé/sí neamhaireach...                                                  
He/She is inattentive.

Bíonn/Ní bhíonn a c(h)uid oibre críochnúil.               
He/She does/does not complete his/her work properly.

Bíonn sé/sí dian air/uirthi díriú isteach ar ...             
He/She finds it difficult to apply ...

Bíonn sé/sí faillíoch i ...                                              
He/She neglects ...                      

Bíonn sé/sí ag cur isteach go minic ar pháiste eile.       
He/She disrupts other children frequently.

Bíonn an obair slachtmhar     /     míshlachtmhar.           
The work is tidy / untidy.

Bíonn sé/sí an mhall chun tabhairt faoin obair scríofa.                 
He/she finds it difficult to apply himself/herself to written work.

Bíonn claonadh aige/aici bheith ...                                   
He/She has a tendency to...

 Cuireann sé/sí isteach ar obair an ranga.                 
He/She disrupts the class.

Cuireann sé/sí isteach ar dhul chun cinn páistí eile sa rang.                       
He/She disrupts other children’s progress.

Comhoibritheach...                             
Co-operative.

Déanann/Ní dhéanann sé/sí a d(h)ícheall.      
He/She does/doesn’t do his/her best.

D’fhéadfadh sé/sí páirt níos gníomhaí a ghlacadh.                      
He/She could participate more.

D’fhéadfadh sé/sí níos mó airde a thabhairt ar...          
He/She could pay more attention/care to ...

D’fhéadfadh leagan amach na hoibre a bheith níos fearr.  
The work could be laid out better.

Éiríonn sé/sí corraithe nuair...                           
He/She becomes upset when...

Is beag iarracht a dhéanann sé/sí.... 
He/She makes little effort.

Is gá é/í a spreagadh chun na hoibre.                      
He/She needs to be encouraged

In ainneoin seo, tá géarghá fós le....
Despite this, he/she requires

Is féidir leis/léi a bheith an-sochorraithe. 
He/She is easily upset.

Is féidir leis/léi a bheith giodamach (dá (h)aois).           
He/She can be immature (for his/her age).

 Tá gá le cleachtadh rialta sa ...                          
There is need for regular practice in...

Tá gá le cur i bhfeidhm leanúnach.  
There is need for constant reinforcement.

Téann sé deacair air/uirthi a (h)aigne a dhíriú ar ...
He/she finds it difficult to apply ...

Tá deacracht aige/aici le ..                                  
He/she has difficulty with...

Téann sé/sí dian air/uirthi glacadh le treoracha.      
He/she finds it difficult to accept directions.

Téann sé/sí deacair air/uirthi coincheapanna nua a inshealbhú.  
He/She finds it difficult to acquire new concepts.

Tá gá aige/aici le neart cabhrach.      ....           
He/she needs lots of help.

Téann sé dian air/uirthi glacadh le ceartúchán.
He/she finds it difficult to accept correction.

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew