Bord Bainistíochta

Ról an Bhoird Bhainistíochta

Comhlíonfaidh Bord Bainistíochta na feidhmeanna a thugtar dó agus don scoil faoin Acht Oideachais, 1998. Déanfaidh sé spiorad sainiúil na scoile, mar a chinntear é de réir na luachanna agus na dtraidisiún cultúrtha, oideachais, morálta, creidimh, sóisialta, teangeolaíochta agus spioradálta scoile a chosaint agus beidh sé cuntasach don phatrún as iad a chosaint amhlaidh.

Nósanna Imeachta an Bhoird

Is trí Ghaeilge a dhéanfaidh an Bord a chruinnithe a reáchtáil agus a chuid gnó a chur i gcrích. Sa lámhleabhar ‘Comhdhéanamh na mBord agus na Rialacha Imeachta’ eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna luaitear sa nós imeachta beirt de mhuintir an phobail a roghnú le ceapadh ar an mBord Bainistíochta. I gcás gaelscoileanna faoi phátrúnacht na nEaspag ba chóir go mbeadh tuiscint agus tiomantas ag daoine a ainmnítear do shainmheon na scoile. Beifear ag súil freisin go mbeidh eolas maith ar an nGaeilge acu.

The Board of Management fulfills its functions under the Education Act, 1998. It protects and defends the unique spirit of the school as determined by the values and the cultural tradition, education, morality, religion, social, linguistic and spiritual aims and direction of the school and the unique aspects of same and will be accountable to the patron for so doing.

 

Board Procedures
The Board will conduct its meetings  and do its business through Irish. It is mentioned in the handbook ‘Comhdhéanamh na mBord agus na Rialacha Imeachta’ issued by the Department of Education and Skills that it is the practice to choose two members of the community for appointment to the Board of Management in the case of gaelscoileanna under the patronage of the Bishop and that these nominees should have an understanding of and leaning towards the unique disposition of the school. It is also expected that they will have a good knowledge of Irish.

 

Bord Bainistíochta 2019 - 2023

Máirtín  Ó Conaill ( Cathaoirleach)

Niamh Ní Mhaoláin

Séamas Ó Laoi

Karla Ní Leannáin

John Carr

Therese Uí Choinn

Aisling Uí  Dheasmhúnaigh

Des Ó Muimhneacháin

 

 

 

 

© 2011 Gaelscoil na Dúglaise | Web Design by Digital Crew